Forside » Debatindlæg 


Andre oversigter:

 

Se alle vores høringssvar

som vi skriver for at gøre lovgivningen mere patientorienteret.

 


 

Download medlemsblade

som vi sender til både medlemmer, politikere og andre aktører i sundhedsdebatten.

 


  Læs Boganmeldelser

Debatindlæg

 

Patientforeningen Danmark er patienternes stemme i medierne, over for myndighederne og politikerne.

 

Vi kommer løbende med input til sundhedsdebatten, så patienternes synsvinkel ikke glemmes. Det kan f.eks. være i høringssvar til lovforslag eller ved at skrive artikler til dagspressen. Vi følger også debatten på sundhedsområdet tæt, og ved hvem der er for og imod mere patientorienterede udviklingstiltag i sundhedsvæsenet.

 


11. august 2014:

Kommentar til sundhedsminister Nick hækkerups udtalelse om funktionelle lidelser:


Kommentar angående konsekvenserne af den stigende psykiatrisering
og her især af brugen af diagnoser og behandling for funktionelle
lidelser i vores behandlingsystem. Kommentaren er foranledet af, at
sundhedsminister Nick Hækkerup under Høring for funktionelle lidelser
19-03-2014 udtrykte, at han ser frem til resultatet af en ny stor
befolkningsundersøgelse af funktionelle lidelser, som Region
Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed netop
har påbegyndt. Kommentaren er tilsendt sundhedsministeren,
Sundhedsudvalget, Sundhedsstyrelsen, udvalgte dagsaviser, andre
medier m.fl."
 
 
Den stigende psykiatrisering i behandlingssystemet
medvirker til at alvorlige sygdomme overses og fejlbehandles !


I Patientforeningen Danmark iagttager vi med bekymring, at vores
medlemmer og deres pårørende beretter om mødet med, hvad man bedst
kan beskrive som en stigende psykiatrisering af fysiske sygdomme i vores
behandlingssystem. For nylig blev vi således kontaktet af de pårørende til
en ung pige med en hypofysetumor, idet hun var blevet fundet død efter
ordineringen af en stor mængde smertestillere og psykofarmaka. Hun var
blevet henvist til psykiatrien som følge af, at hendes tumor gav hende
alvorlige fysiske symptomer, men hun kunne formodentlig have været reddet,
hvis hendes fysiske helbredsproblemer var blevet adresseret, som de
burde, af endokrinologien. At den stigende psykiatrisering således koster liv,
er vi desværre ikke i tvivl om. Derudover møder vi også alt for ofte patienter,
der indledningsvis har været diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse, men
som senere viser sig at være alvorligt fysisk syge. Vi ser derfor den stigende
psykiatrisering af fysiske sygdomme som et uforsvarligt skråplan, der hver
dag har forfærdelige konsekvenser for de patienter, som ikke bliver
behandlet, og desuden også for den danske sundhedsøkonomi.!
Man kunne forvente, at sundhedsvæsenet, i mødet med sine fejlbehandlede
patienter ville nå til den samme konklusion som os. En storstilet
befolkningsundersøgelse af funktionelle lidelser, som Region Hovedstadens
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) netop har påbegyndt
(1), burde ikke mindst kunne hjælpe på forståelsen, idet den øgede brug af
en række psykiatriske diagnoser under fællesbetegnelsen funktionelle lidelser
er det mest skræmmende eksempel på tidens tendens til psykiatrisering af
fysiske sygdomme (2). Kort fortalt samles en lang række WHO-godkendte
diagnoser (3) på fysiske sygdomme, der er vanskelige at diagnosticere og
svære at behandle, her i en psykiatrisk rodebunke kaldet "funktionelle
lidelser". Problemet er åbenlyst, at patienterne stigmatiseres med en psykisk
diagnose og derudover unddrages enhver virkningsfuld
behandling. Alligevel har Patientforeningen Danmark ikke de store
forventninger til de svar, som vi vil få som følge af FCFSs store
befolkningsundersøgelse. Gevinsten ved psykiatrisering generelt og ved
funktionelle diagnoser i særdeleshed er nemlig, at tidskrævende og
bekosteligt diagnose- og behandlingsarbejde lettes. At socialvæsenet derved
også kan placere psykiatriserede patienter i de billige rækker er en anden
sag, som vi ikke skal komme ind på her. Men det er vist ikke for meget at
sige, at vores statslige og regionale systemer kunne have sine grunde - ikke
mindst økonomiske - til at støtte psykiatriseringen. 
Psykiatriseringens stærkeste bastion er Forskningsklinikken for
Funktionelle Lidelser og Psykomatik. Behandlingen er her
overvejende kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka -
behandlingsmetoder, der netop kun benyttes i psykiatrien. Men der er et
problem: Der findes intet bevis for, at disse behandlingsmetoder virker ved
fysisk sygdom, og psykofarmaka, ved vi efterhånden, medfører
desuden yderligere belastning af patienternes helbred. Derfor protesterer
hovedparten af de berørte patientforeninger da også mod klinikkens
diagnoser og behandlinger af deres medlemmer (4). Patienter og foreninger
er imidlertid oppe imod endnu stærkere kræfter, end man måske lige kan
forestille sig, for sundhedsvæsenet er langt fra den eneste aktør, der kan
have interesse i øget psykiatrisering. Et forsikringsselskab som Tryg
og et lægemiddelfirma som Lundbeck synes i høj grad at dele interessen. Der
skal således ikke meget fantasi til at forestille sig, at Tryg gerne vil udbetale
de færre og lavere erstatninger, som man ved tildeles patienter med psykiske
sygdomme i sammenligning med patienter med fysiske sygdomme. Eller at
Lundbeck på sin side gerne vil sælge mere psykofarmaka. Tankevækkende
er det derfor, at FCFS-underøgelsen er financieret af Trygfonden og
Lundbeck Fonden - og at der hvert år, de sidste mange år, er fremkommet
lignende rapporter med stort set samme aktanter, der er kommet frem til de
samme resultater (5). På samme vis er det Trygfonden og Lundbeck Fonden,
der financierer Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og
Psykomatik, og Trygfonden, der har financieret den række kampagner og
kurser, der promoverer diagnoser for funktionelle lidelser overfor landets
praktiserende læger.
Som uafhængig patientforening må vi selvsagt tage skarp afstand fra disse
alliancer og det arbejde, der pågår på Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser og Psykomatik, inklusiv den aktuelle FCFS-undersøgelse. Men vi og
de øvrige patientforeninger står imidlertid ikke alene med vores kritik
af Forskningsklinikkens tankesæt og behandlingspraksis. Støtten kommer i
stigende grad også fra en lang række faglige vidensdiscipliner, herunder
psykologien, biokemien og filosofien, der ikke mindst retter en
lammende kritik af klinikkens forskning. Kritikken lød således blandt andet på
en høring om funktionelle lidelser i Folketinget marts 2014, og for hver dag,
der går, lyder den nu tydeligere og tydeligere på Folketingets hjemmeside
(6). 
Ind til videre synes hverken sundhedsministeren eller hans administrative
medarbejdere at have demonstreret særlig interesse for at analysere og
vurdere klinikkens sundhedsvidenskabelige artikler - eller kritikken af dem.
Og samtidig synes den generelt øgede psykiatrisering af fysiske sygdomme
ikke at have fået den kritiske opmærksomhed fra ledelsen af vores
sundhedssystem, som den burde. Skræmmende, når der mere end
nogenside synes at være brug for politikere, der har blik for, hvornår
økonomiske interesser skaber blinde pletter i forskning og
behandlingssystem. Af samme grund opfordrer vi nu sundhedsministeren,
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen til at indskærpe over for vores
sundhedsvæsen, at der skal lyttes særligt godt til de patienter, som ikke er så
ligetil at udrede. For at sørge for, at de bliver ordentligt undersøgt - og tage
ved lære af dem. Fordi det, de fejler, er præcise manifestationer af vores
blinde pletter - snarere end psykiatriske lidelser.!Noter!

(1) Læs mere om den befolkningsundersøgelse af funktionelle lidelser -
DanFunD - som Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse
og Sundhed (FCFS) har startet for at dokumentere eksistensen af
funktionelle lidelser:
http://www.regionh.dk/fcfs/topmenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/FCFS+starter+en
+stor+befolkningsundersøgelse+med+fokus+på+funktionelle+lidelser.htm!
http://www.regionh.dk/fcfs/topmenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Lundbeck+Fonden
+bevilliger+11+5+mio++kr++til+DanFunD.htm! !
(2) Læs en kritisk patients tankevækkende beretning om mødet
med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykomatik og dets
tankesæt på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20131/
almdel/suu/bilag/557/1390615.pdf

(3) Hensigten med WHOs diagnoseregister er at sikre patienternes patientog
retssikkerhed i de tilsluttede lande. Men på Forskningsklinikken for
Funktionelle Lidelser (FFL) har man valgt at betragte 26 vidt forskellige
fysiske sygdomme med individuelle ICD-10 koder som værende en og
samme sygdom, nemlig den funktionelle lidelse. Den funktionelle
diagnose finder man under koden F45 i ICD-10, dvs. sammen med alle de
psykiatriske sygdomme.

(4) I artiklen "Ti patientforeninger: Vi vil ikke stemples som psykisk syge", i
Information (d. 22. marts 2014) fremgår det, at Foreningen for Piskesmæld,
Foreningen for Fibromyalgi og 8 andre patientforeninger ikke anerkender at
blive placeret i kategorien "Funktionelle lidelser".

(5) Et udsnit af undersøgelser vedr. funktionelle lidelser:
Befolkningens syn på funktionelle lidelser, 2014, Dansk Kommunikation,
betalt af TrygFonden:
http://www.oplysning.org/uploads/9/1/4/3/9143605/
syn_p_funktionele_lidelser.pdf!
Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013, DSAM, med
donationer fra TrygFonden og Lundbech Fonden, og sendt til alle
praktiserende læger: http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/!
Funktionelle symptomer og lidelser, 2012, DSAM, med donationer fra
TrygFonden og Lundbech Fonden:http://www.dsam.dk/files/12/
funktionelle_symptomer_og_lidelser.pdf
Det store TTA – projekt, 2012, Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø:
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/Den-store-
TTA-rapport-051212.pdf!
Syg,- men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af
førtidspensionen, 2011, TrygFonden,
http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen
%20diagnose.ashx 

(6) Links til et udvalg af den vidensfaglige kritik af Forskningsklinikkens
arbejde, som man finder på Folketingets hjemmeside:
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/
341/1351396.pdf
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/
340/1351014.pdf!
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/323/1348797/index.htm!


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for
Patientforeningen Danmark, Anette Ulstrup, info@patientforeningendanmark.
dk eller til bestyrelsesmedlem Cand Phil. Birgitte Rodh:
birgitterodh@me.com

 

 

 
 


Vi er patienternes talerør og interesseorganisation.

 

Vi er partipolitisk neutrale og til gengæld ikke bange for at udtrykke klare meninger.