Forside » Sådan klager du » Retten som sidste udvej

Hjælp til selvhjælp

 

Sådan klager du

 

Sådan søger du erstatning

 

Kend dine rettigheder

 

 

 


Læs Mere

 

Danmarks Domstoles hjemmeside:

www.domstol.dk

 

Advokatsamfundets hjemmeside:

www.advokatsamfundet.dk

Retten som sidste udvej

 

Har du brugt alle muligheder for at klage eller søge erstatning, kan du som en sidste udvej rejse sagen ved domstolene.

 

Læs mere om:

Hvordan en sag kommer for retten

Retsforløbet

Ankemuligheder

Advokatbistand

Gratis rådgivning hos advokatvagten

Muligheder for fri proces

Hjælp til at søge fri proces

Retshjælpsforsikring

 

 

Hvordan en sag kommer for retten

Man anlægger en sag ved at indlevere en stævning til byretten, hvor den sagsøgte har adresse. En stævning er et dokument, der forklarer og begrunder sagsøgerens påstand.

 

Sagsøgeren er den, der starter sagen, mens sagsøgte er den, der stævnes.

 

Du skal være opmærksom på, at sager mod staten og om beløb på over 1 million kr. kun kan anlægges ved landsretten. Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnets afgørelser kan du f.eks. kun indbringe for landsretten.

 

Det er også sådan, at du normalt ikke kan føre en sag i landsretten uden hjælp fra en advokat. Læs om advokatbistand og mulighederne for at få fri proces nedenfor.

Til top

 

Retsforløbet

Retten sender stævningen til den sagsøgte, og hvis sagsøgte er enig i sagsøgerens krav, afsiger retten dom i overensstemmelse hermed.

 

Er der ikke enighed, skal retten behandle sagen. Først vil der blive sat tid af til at forberede sagen. Dernæst berammer retten en domsforhandling, d.v.s. et eller flere retsmøder, hvor sagsøgeren eller dennes advokat forklarer, hvad sagen drejer sig om, og hvordan parterne er uenige. Paterne og indkaldte vidner skal også afgive forklaring.

 

Parterne eller deres advokater får herefter på skift mulighed for at forklare retten, hvordan de mener, retten skal afgøre sagen. Det hedder proceduren.

 

Retten kan under hele retsmødet søge at opnå forlig i sagen. Hvis parterne ikke kan opnå forlig, skal retten - i byretssager - afsige en dom indenfor 6 uger. Hvis det er en landsretssag, skal retten afsige dom indenfor 12 uger.

Til top

 

Ankemuligheder

Er en part utilfreds med dommen, kan denne part normalt anke dommen. En dom fra byretten kan ankes til landsretten indenfor 4 uger. En landsretsdom kan ankes til Højesteret indenfor 8 uger.

Til top

 

Advokatbistand

Det er fornuftigt at engagere en advokat, som kender retssystemet og lovgivningen, før du anlægger en sag. Advokaten kan dels vurdere, hvor stor sandsynlighed du har for at vinde sagen, og dels hjælpe i den praktiske gennemførsel af retssagen.

 

Du kan finde en advokat f.eks. via Det Danske Advokatsamfunds hjemmeside.

Til top

 

Gratis rådgivning hos advokatvagten

Du har også mulighed for at få gratis rådgivning hos advokatvagten. I de fleste større byer finder du advokatvagter, som normalt har åbent en til to gange om ugen. Du skal møde personligt op.

 

Du skal være opmærksom på, at advokatvagten kun giver mundtlig rådgivning. Men du vil altid kunne få et råd om, hvad du bør gøre her og nu i en sag. Advokaten kan også fortælle dig, om du bør gå videre med sagen eller opgive den.

 

Adresser og åbningstider på de ca. 100 advokatvagter i landet kan du finde via Det Danske Advokatsamfunds hjemmeside.

Til top

 

Muligheder for fri proces

Er du mindre bemidlet, har du mulighed for at søge om fri proces. Det er offentlig hjælp til betaling af advokatbistand og sagsomkostninger i forbindelse med en retssag. Får du bevilget fri proces, betyder det som hovedregel, at du ikke skal betale noget.

 

Der er to betingelser for at kunne få fri proces. For det første skal statsamtet vurdere, at du kan vinde retssagen.

 

For det andet skal husstandens samlede indtægt ligge under 236.000 kr. for enlige og 300.000 kr. for gifte eller samlevende. Har du hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænserne med 41.000 kr. pr. barn. Din indtægt er din personlige indkomst plus kapitalindkomst. I 2005 tages der udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2003.

Til top

 

Hjælp til at søge fri proces

Du bør altid søge juridisk hjælp til en ansøgning om fri proces. Er du mindre bemidlet efter de samme indtægtsgrænser som ved fri proces, kan du få gratis hjælp - uanset om du får bevilget fri proces eller ej.

 

Du kan få hjælp enten hos en retshjælpsinstitution, som findes i nogle af de større byer som i København, Odense, Esbjerg og Århus. Eller hos en advokat, som kan yde offentlig retshjælp.

 

Du kan ringe til det lokale dommerkontor eller statsamtskontor for at få oplyst, hvor du finder en retshjælpsinstitution eller advokat, som er med i retshjælpsordningen.

Til top

 

Retshjælpsforsikring

Langt de fleste har desuden en retshjælpsforsikring tilknyttet f.eks. deres familieforsikring eller husforsikring. Forsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager.

 

Det er normalt din advokat, som sørger for at anmelde sagen over for dit forsikringsselskab. Du skal blot give advokaten din forsikringspolice.

Til top