Forside » Sådan søger du erstatning » Lægemiddelskader

Hjælp til at søge erstatning

Du har flere muligheder for at få personlig hjælp til at søge erstatning - også gratis rådgivning. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 


Læs mere


 

Patientforsikringens pjecer

(downloades som pdf-filer)

 

Patienters ret til erstatning for lægemiddelskader

 

Patienters ret til erstatning for behandlingsskader og lægemiddelskader

 

Hvordan beregner vi din erstatning? (ang. skader fra før den 1. juli 2002)

 

Hvordan beregner vi din erstatning? (ang. skader fra efter den 1. juli 2002)

 

Hvordan behandler vi din sag?

 

 

Patientforsikringens hjemmeside

 

www.patientforsikringen.dk

 

 

Lovstof fra Retsinformation

 

Patientforsikringsloven

 

Lov om erstatning for lægemiddelskader

 

Lov om erstatningsansvar

 

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring

 

 

Erstatning for lægemiddelskader

 

Vil du søge erstatning for en skade, der skyldes et lægemiddel, skal du sende en ansøgning til Patientforsikringen.

 

Du kan også søge erstatning for andre behandlingsskader hos Patientforsikringen. Reglerne er dog noget anderledes. Læs derfor vores side Erstatning for behandlingsskader, hvis du ønsker erstatning for andre skader.

 

Ønsker du at gøre en sundhedsperson ansvarlig for skaden, skal du klage til andre instanser. Læs vores side: Sådan klager du.

 

Læs mere om:

Hvornår kan du søge erstatning?

Hvad kan du få erstattet?

Hvad kan du ikke søge erstatning for?

Er der tidsfrister for at søge erstatning?

Hvem kan søge erstatning?

Hvordan søger du erstatning?

Hvad er de mulige resultater af din ansøgning om erstatning?

Hvor mange får medhold?

Er der faldgruber undervejs?

Kan du anke en afgørelse?

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

 

 

Hvornår kan du søge erstatning?

Har du fået en skade, der skyldes brug af et lægemiddel i forbindelse med undersøgelse, behandling og lignende, kan du søge erstatning hos Patientforsikringen.

 

Hvis lægemidlet er udleveret på recept eller i håndkøb gennem et apotek, sygehus, en læge eller tandlæge, kan du søge erstatning for fysiske skader.

 

Hvis skaden er sket i forbindelse med, at du har været donor eller deltaget i et videnskabeligt forsøg (klinisk afprøvning), kan du søge erstatning for både fysiske og psykiske skader.

 

Du kan kun søge erstatning, hvis lægemidlet er udleveret efter den 1. januar 1996.

Til top

 

Hvad kan du få erstattet?

Patientforsikringen kan erstatte eller godtgøre:

 

Helbredelsesudgifter og andet tab
Svie og smerte
Tab af erhvervsevne (gælder også hjemmearbejdende, børn og studerende)
Tabt arbejdsfortjeneste
Varige mén.

 

Men du kan kun få udbetalt erstatning, hvis erstatningssummen for din skade overstiger 3.000 kr. Det gælder dog ikke for donorer og raske forsøgspersoner.

 

Du skal også være opmærksom på, at du ved tab af erhvervsevne på 50% eller derover kan få din ATP-opsparing udbetalt ved at henvende dig til ATP.

Til top

 

Hvad kan du ikke søge erstatning for?

Du kan ikke få erstatning for en skade, der skyldes:

 

At lægemidlet ikke har haft effekt mod sygdommen

Du har taget et receptpligtigt lægemiddel, som er ordineret til en anden person

At du ikke har fulgt forskrifterne i forbindelse med ordination eller udlevering af lægemidlet. Undtaget er dog skader, som skyldes fejl eller forsømmelse ved behandling på et offentligt sygehus

Naturlægemidler, homøopatiske lægemidler, vitamin- og mineralpræparater. Undtaget, når disse lægemidler indgår i kliniske afprøvninger.

 

Du skal også være opmærksom på, at Patientforsikringen aldrig udtaler kritik af en sundhedsperson. Er det muligt, og ønsker du at gøre en sundhedsperson ansvarlig for skaden, skal du klage til andre instanser. Ønsker du derfor både at søge erstatning og gøre en sundhedsperson ansvarlig, skal du henvende dig til både Patientforsikringen og en klageinstans. Læs: Sådan klager du.

 

Patientforsikringen og klageinstanserne arbejder uafhængigt af hinanden og ud fra forskellige regelsæt. Du kan derfor godt få medhold det ene sted, men afslag det andet.

Til top

 

Er der tidsfrister for at søge erstatning?

Du kan søge erstatning for lægemiddelskader hos Patientforsikringen inden for 3 år fra det tidspunkt, du har fået kendskab til skaden. Dog senest 10 år efter, du har fået udleveret lægemidlet.

Til top

 

Hvem kan søge erstatning?

Har du fået en skade, kan du selv søge erstatning. Men ved fuldmagt kan du også lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat søge erstatning på dine vegne.

 

Det kan også være en sundhedsperson, som sender erstatningsansøgningen for dig. 10% af henvendelserne til Patientforsikringen kommer i dag direkte fra sundhedspersoner, som hjælper en patient med at få erstatning. Sundhedspersoner har faktisk pligt til at informere patienter om mulighederne for erstatning, hvis de bliver bekendt med en skade, der måske kan give erstatning.

 

Har en patient mistet livet - muligvis på grund af skaden - kan de nærmeste pårørende søge erstatning.

Til top

 

Hvordan søger du erstatning?

Du skriver en ansøgning om erstatning ved at udfylde et anmeldelsesskema. Download det her som pdf-fil eller som word-fil.

 

På anmeldelsesskemaet skriver du:

 

Om årsagen til, at du har været i medicinsk behandling

- Hvilken sygdom blev du behandlet for?
- Hvem har behandlet dig?
- Lider du af andre sygdomme?

 

Om det anvendte lægemiddel

- Hvad er lægemidlets navn?
- Hvornår har du fået lægemidlet udleveret - og hvor?
- Hvornår er du begyndt at bruge det - og måske holdt op igen?
- Hvad var de ordinerede doser og forskrifter for brugen af det?
- Har du fulgt forskrifterne?
- Har du fået anden medicin samtidig?

 

Om skaden, du søger erstatning for

- Hvilken skade søger du erstatning for?
- Hvornår mærkede du skaden første gang?
- Hvornår gik du til læge for skaden første gang - og hos hvilken læge?

 

Om skadens konsekvenser og andre forhold

- Har du fortsat gener og bliver behandlet for bivirkninger?
- Har du har haft indkomsttab eller andre udgifter som følge af skaden?
- Bliver du fortsat behandlet for den sygdom, du oprindeligt fik udleveret lægemidlet til?

 

Er der ikke plads nok på skemaet, kan du supplere anmeldelsen med et brev. Du kan bruge helt almindelige ord og et helt almindeligt sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener, er vigtigst. Du kan også gøre brevet mere overskueligt ved at sætte ting op i punkter/afsnit.

 

Du kan også vedlægge forskellige bilag som f.eks. journalsider, laboratorieresultater o.s.v. for at dokumentere dine oplysninger. Men du behøver det ikke.

 

Hvis en anden klager på dine vegne, skal du huske at vedlægge en fuldmagt fra dig. Læs vores side: Gode råd om fuldmagter.

 

Send ansøgningen til:

 

Patientforsikringen

Nytorv 5

1450 København K

 

Du skal være opmærksom på, at du godt kan søge erstatning hos både Patientforsikringen og en eventuel privat ulykkesforsikring.

Til top

 

Hvad er de mulige resultater af din ansøgning om erstatning?

Dækker Patientforsikringen din skade, kan du få erstatning, hvis Patientforsikringen vurderer, det er sandsynligt, at skaden (bivirkningerne):

 

Skyldes brugen af det pågældende lægemiddel
Går ud over, hvad du med rimelighed bør acceptere set i forhold til alvorligheden af den sygdom, som bliver behandlet med lægemidlet.

 

Når Patientforsikringen har vurderet din ansøgning, får du besked, om du er berettiget til erstatning eller ej. Er du berettiget til erstatning, fortsætter Patientforsikringen sagsbehandlingen for at beregne størrelsen på din erstatning.

 

Patientforsikringen beregner erstatningen efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Lovens regler er meget komplicerede. Hovedreglen er, at erstatningens størrelse afhænger af, hvor stor skade der er sket.

 

Det er meget vigtigt, at du husker at gemme alle regninger undervejs. En eventuel erstatning kan afhænge af, om du kan dokumentere udgifter til f.eks. behandling, anden medicin, hjælpemidler og transport.

 

Sagsbehandlingstiden varierer, men du skal nok regne med cirka et halvt år. Du skal desuden vide, at erstatningen måske bliver udbetalt i flere omgange. Det er nemlig ikke altid muligt at vurdere skadens omfang og betydning for f.eks. erhvervsevnen med det samme.

 

Med undtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er alle udbetalinger fra Patientforsikringen skattefrie.

Til top

 

Hvor mange får medhold?

I gennemsnit får ca. 4 ud af 10 medhold i deres ansøgning om erstatning. Men mange erstatningsbeløb er ret små.

Til top

 

Er der faldgruber undervejs?

Mange ting kan gå galt i Patientforsikringens sagsbehandling:

 

Patientforsikringen kan f.eks. misforstå dele af din ansøgning. Der kan også være fejl i f.eks. sygehusets beskrivelse af hændelsesforløbet. Det gælder derfor om at reagere, hvis du opdager fejl i de beskrivelser, du får tilsendt fra Patientforsikringen undervejs.

 

Får du hjælp af en sundhedsperson til at søge erstatning, og indsender denne person anmeldelsen for dig, er det samtidig fornuftigt selv at sende et brev til Patientforsikringen for med egne ord at beskrive, hvad der er sket. Der er nogle gange tendens til, at sundhedspersoners beskrivelse af hændelsesforløbet bagataliserer fejlene, endda selv om de gerne vil hjælpe.

 

Patientforsikringen har desuden den praksis, at de ikke svarer på breve, du indsender - bortset fra det første brev. Du må derfor forsøge at komme igennem på telefonen og høre, om de har modtaget eventuelle senere breve.

Til top

 

Kan du anke en afgørelse?

Ja, du kan inden for 3 måneder anke afgørelsen til Lægemiddelskadeankenævnet. Enten fordi du har fået afslag, eller fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse.

 

Send din klage over afgørelsen til:

 

Lægemiddelskadeankenævnet

Vimmelskaftet 43, 2.

1161 København K

 

Tlf. 33 69 00 44

 

www.laegemiddelskadeankenaevnet.dk

Til top

 

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

Mange af de regler, Patientforsikringen udregner erstatning efter, mener vi er urimeligt hårde for patienterne.

 

Patientforsikringen har en kritisabel praksis med at henføre mange skader til en alvorlig grundsygdom, også selv om skaden intet har med grundsygdommen at gøre. Det betyder, at patienter med en alvorlig grundlidelse ofte må tåle en ualmindelig hård behandling uden at være berettiget til erstatning.

 

Patientforsikringen har også en tendens til at sætte f.eks. méngraden for lavt.

 

I begge tilfælde kan det nogle gange betale sig at anke afgørelsen.

Til top

 

 

 


KORT FORTALT


 

Patientforsikringen

kan udbetale erstatning for lægemiddelskader og andre behandlingsskader. Men reglerne er forskellige.

 

Her kan du derfor kun læse om erstatning for lægemiddel­skader. Læs ellers vores side: Erstatning for behandlingsskader.

 

 


Før du søger erstatning


 

Du kan søge erstatning, hvis du har fået en skade, der skyldes et lægemiddel.

 

Er lægemidlet udleveret gennem et apotek, sygehus, en læge eller tandlæge, kan du kun søge erstatning for fysiske skader.

 

Er skaden sket som donor eller deltager i et forsøg, kan du søge erstatning for både fysiske og psykiske skader.

 

 

Du kan få erstatning for:

 

Helbredelsesudgifter og andet tab
Svie og smerte
Tab af erhvervsevne (gælder også hjemmearbejdende, børn og studerende)
Tabt arbejdsfortjeneste
Varige mén.

 

Men som hovedregel kun, hvis erstatningen overstiger 3.000 kr.

 

 

Du kan ikke søge erstatning for en skade, der skyldes:

 

Manglende effekt mod sygdommen
Et lægemiddel, som er ordineret på recept til en anden person
Du ikke har fulgt forskrifterne for brugen af lægemidlet

Naturlægemidler, homøopa­tiske lægemidler, vitamin- og mineralpræparater.

 

Du kan heller ikke søge erstat­ning for at gøre en sundheds­per­son ansvarlig for skaden. I så fald skal du klage til andre instanser. Læs: Sådan klager du.

 

Ønsker du både at søge erstatning og klage, skal du både henvende dig til Patientforsik­ringen og en klageinstans.

 

 

Fristen for at søge erstatning er 3 år fra, du har fået kendskab til skaden. Der må dog max gå 10 år, fra skaden faktisk er sket.

 

 

Hvem kan søge erstatning?

Du kan selv søge erstatning eller ved fuldmagt lade en anden gøre det for dig.

 

Nogen gange kan en sundhedsperson også sende ansøgningen for dig.

 

De nærmeste pårørende kan søge erstatning, hvis patienten er død.

 

 


Sådan søger du erstatning

 

Udfyld anmeldelsesskemaet fra Patientforsikringen. Download det her som pdf-fil eller som word-fil.

 

 

Du kan supplere med et brev og relevante bilag.

 

 

Husk at vedlægge en fuldmagt, hvis en anden skal søge erstatning på dine vegne.

 

 

Send ansøgningen til:

 

Patientforsikringen

Nytorv 5

1450 København K

Tlf. 33 12 43 43

 

 


Resultater af din ansøgning


 

Patientforsikringen vurderer, om du er berettiget til at få erstatning eller ej. Det får du besked om.

 

Derefter beregner Patientforsikringen størrelsen på din erstatning.

 

 

Husk at gem alle regninger undervejs. Din erstatning kan afhænge af, om du kan dokumentere eventuelle udgifter.

 

 

Udbetalingerne er skattefrie, dog ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

40% får medhold i, at de er berettiget til erstatning. 

 

 


Ankemuligheder


 

Inden for 3 måneder kan du anke afgørelsen til Lægemiddelskadeankenævnet.

 

Enten fordi du har fået afslag, eller fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse.