Forside » Kend dine rettigheder

Hjælp til at søge erstatning

Du har flere muligheder for at få personlig hjælp til at søge erstatning - også gratis rådgivning. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 

Råd om klager?

Har du brug for hjælp til at klage og gøre en sundhedsperson ansvarlig for en skade, så læs vores side: Sådan klager du.

 

 

 

Råd om erstatning?

Har du brug for hjælp til at søge erstatning for en skade, så læs vores side: Sådan søger du erstatning.

 

 


Læs mere

 

Lån på biblioteket:

 

”Patienters retsstilling”, Kent Kristensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag - lovgivning på sundhedsområdet med forklarende kommentarer.

 

 

Lovstof fra Retsinformation:

 

Patientretsstillingsloven

 

 

 

 
Kend dine rettigheder

 

Vil du undgå både fejl og skuffelser i mødet med sundhedsvæsenet, er det en god idé, at du sætter dig ind i dine rettigheder på forhånd. Omvendt kan du også få brug for at kende dine rettigheder, hvis du ér blevet udsat for f.eks. fejlinformation eller fejlbehandling. Vi har derfor samlet en række gode råd om patientrettigheder og andre væsentlige emner.

 

Du kan her finde gode råd om:

 

Aktindsigt
Bisidder
Frit sygehusvalg
Fuldmagter
Genoptræning
Hospitalsindlæggelse
Lægekonsulentens rolle i sager om førtidspension
Medicinering
Plastikkirurgi
Samtykke


 

Se en kort forklaring af emnerne nedenfor:

 

Aktindsigt

Du har ret til at få udleveret en kopi af bl.a. din lægejournal, sygeplejekardex og laboratorieanalyser.

 

Bisidder

Du har ret til at tage en bisidder med til f.eks. undersøgelser og samtaler på eksempelvis et sygehus.

 

Frit sygehusvalg

Du har som hovedregel ret til selv at vælge, hvilket sygehus du vil behandles på. Og er der mere end 2 måneders ventetid, kan du vælge at blive behandlet på et privathospital, en privatklinik eller i udlandet.

 

Fuldmagter

Ved at skrive en fuldmagt har du ret til at lade andre f.eks. klage eller søge erstatning på dine vegne.

 

Genoptræning

Har du efter et sygehusophold brug for genoptræning, har sygehusets pligt til at lave en genoptræningsplan.

 

Hospitalsindlæggelse

Hvis du forbereder dig på din indlæggelse og følger vores råd, er der større sandsynlighed for, at din behandling forløber godt.

 

Lægekonsulentens rolle i sager om førtidspension

Ved du hvad reglerne siger, kan du være med til undgå, at kommunen og lægekonsulenten bøjer dem til din ulempe.

 

Medicinering

Vær opmærksom, når du får udleveret medicin på recept. Du kan selv være med til at undgå fejlmedicinering.

 

Plastikkirurgi

Der er ingen specielle faglige krav til, hvilke kosmetiske operationer en læge må udføre. Vær derfor på vagt og spørg for dig.

 

Samtykke

En læge må ikke iværksætte en behandling uden samtykke fra dig, og du har krav på at få al relevant information, så du kan give et informeret samtykke.

  
 

 

 


 

Står du fast på dine rettig­heder, kan du være med til at forbedre det danske sundhedsvæsen.

 


 

13. oktober 2008

Behandling i EU

 

Så vidt Patientforeningen Danmark erfarer, er der i Europa-Parlamentet ved at blive udformet regler for, om patienter har ret til behandling i et andet EU land. Men på baggrund af nogle domme ved EF-domstolen har nogle patienter fået refunderet betaling for behandling, som de har fået foretaget i et andet EU land. Der kan findes informationer om disse domme på

 

http://www.patients-rights.eu/

 

 

Nedenstående er sendt til høring i folketinget d. 7. oktober 2008:

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse UDKAST

Reg.su, j.nr. 2008-1110-106

Vbl/07.10.2008

Bekendtgørelse om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et an-det EU-/EØS-land

I medfør af § 168 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:

§ 1. Der kan ydes tilskud til visse varer efter loven, der købes i et andet EU-/EØS-land, og tjenesteydelser efter loven, der leveres i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 2. Tilskud kan gives til følgende varer og tjenesteydelser:

 1. 1) Ernæringspræparater, jf. sundhedslovens § 159,
 2. 2) Briller til børn under 16 år, jf. sundhedslovens § 70,
 3. 3) Almenlægehjælp til gruppe 2-sikrede, jf. sundhedslovens § 60, stk. 2,
 4. 4) Speciallægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede, jf. sundhedslovens § 64, stk. 1 og 2,
 5. 5) Tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65,
 6. 6) Kiropraktisk behandling, jf. sundhedslovens § 66,
 7. 7) Fysioterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 67
 8. 8) Fodterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 68
 9. 9) Psykologbehandling, jf. sundhedslovens § 69,
 10. 10) Børne- og ungdomstandpleje, jf. sundhedslovens § 129,
 11. 11) Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader, jf. sundhedslovens § 135,
 12. 12) Vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi, jf. sundhedslovens §140,
 13. 13) Vederlagsfri fysioterapi, jf. sundhedslovens § 140 a,
 14. 14) Tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom, jf. sund-hedslovens § 166.

§ 2. Gruppe 1- og 2-sikrede har ret til tilskud efter denne bekendtgørelse, idet tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3 til alment praktiserende læger dog alene kan ydes til gruppe 2-sikrede.

§ 3. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14 er betinget af, at sundhedstjenesteyderen har kva-lifikationer, der i medfør af § 3 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sund-hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed eller § 19, stk. 1, i lov nr. 494 af 30. juni 1994 om psykologer m.v. med senere ændringer eller bestemmelser fastsat i hen-hold til disse bestemmelser, ville give adgang til som autoriseret sundhedsperson at udøve den pågældende virksomhed i Danmark, såfremt der i Danmark stilles krav om, at den pågældende ydelse leveres af en autoriseret sundhedsperson. I tvivlstilfælde kan vedkommende myndighed, jf. § 12, som vilkår for ydelse af tilskuddet pålægge den sikrede at dokumentere, at sundhedstjenesteyderen opfylder denne betingelse.

2

§ 4. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14 er tillige betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

§ 5. Bestemmelser i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf

 1. 1) om begrænsninger i den personkreds, som kan opnå tilskud,
 2. 2) om lægehenvisning eller lægeordination, som forudsætning for ydelse af til-skud, og
 3. 3) om begrænsninger i antallet af besøg, konsultationer eller behandlinger, hvortil der ydes tilskud,

finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til varer eller tjenesteydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 6. Bestemmelser i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf om anvendelse af særlige afregnings- eller ordinationsblanketter, eller andet blanketmateriale eller om særlige formkrav til samme, finder ikke anvendelse for varer og tjenesteydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 7. Børn og unge under 18 år, der vælger at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis, kan vælge at modtage ydelserne hos en tandlæge, der prakti-serer i et andet EU-/EØS-land. De betingelser der er fastsat i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf, for modtagelse af børne- og ungdoms-tandpleje efter eget valg hos en privat praktiserende tandlæge, finder tilsvarende an-vendelse ved valg af en tandlæge, der praktiserer i et andet EU-/EØS-land.

§ 8. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om kommunalbestyrelsens bevilling af økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og om vilkårene herfor, finder tilsvarende anvendelse ved økonomisk støtte til levering af ydelsen i et andet EU-/EØS-land.

§ 9. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om genoptræning efter udskrivning fra sy-gehus og om vilkårene herfor, finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til genoptræ-ning leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 10. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om regionsrådets bevilling af tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom og om vilkårene herfor, herunder størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen, finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til tandpleje leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 11. Den sikrede skal selv udrede hele betalingen til den udenlandske sæl-ger/sundhedstjenesteyder inden den sikrede kan søge kommunalbestyrel-sen/regionsrådet om tilskud.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i sikredes bopælskommune træffer afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf for så vidt angår tilskud til fodterapi, til børne- og ung-domstandpleje, økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader, vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi, jf. § 1, stk.

3

2, nr. 8, 10 -13. Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende tilskud til fodterapi træf-fes på vegne af vedkommende region. For personer, som ikke har bopæl her i landet, træffes afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf af den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede.

Stk. 2. For så vidt angår øvrige ydelser omfattet af § 1, stk. 2 træffer regionsrådet i sik-redes bopælsregion afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf. For personer, som ikke har bopæl her i landet, træffes afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf af regionsrådet i den region, hvor den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede, ligger.

§ 13. Tilskud, der udgør en fast godtgørelse, ydes med samme faste godtgørelse, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet.

Stk. 2. Tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, ydes efter samme procentsats, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet. Tilskuddet kan ikke overstige det faktiske tilskudsbeløb til en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret her i landet.

Stk. 3. Til ydelser, der i Danmark gives vederlagsfrit for den sikrede, ydes et tilskud, der svarer til taksten/honoraret for den tilsvarende ydelse, når denne gives her i landet.

Stk. 4. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, kan aldrig udgøre mere end regningens beløb.

§ 14. Det påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

§ 15. En ansøgning om tilskud skal være bilagt følgende oplysninger:

 1. 1) specificeret og kvitteret regningsmateriale,
 2. 2) en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf,
 3. 3) kopi af eventuel lægehenvisning eller dokumentation for lægeordination, jf. § 5, og
 4. 4) kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets tilskudsbevilling ved ansøgning om tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 11 og 14,

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte dokumentation bør foreligge på et sprog, som den danske myndighed umiddelbart har mulighed for at forstå.

§ 16. Såfremt der søges om tilskud til varer og tjenesteydelser, som helt eller delvist vil kunne refunderes efter den offentlige rejsesygesikrings regler eller efter reglerne i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. eller i nordisk konvention om social sikring, må den sikrede selv afgøre, efter hvilke regler en ansøg-ning om tilskud eller refusion skal behandles, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til varer og tjenesteydelser købt eller leveret i bopæls-landet til en person, der i medfør af reglerne i den i stk. 1 nævnte EF-forordning eller nordisk konvention, er dansk socialt sikret, men bosat og offentlig syge(for)sikret i et andet EU-/EØS-land principielt til udgift for Danmark.

4

§ 17. Klage over en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgø-relse kan inden 4 uger efter, at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. §§ 6 og 10 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Klagen sendes til den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen.

Stk. 2. Inden en klage efter stk. 1 behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan kommunalbestyrelsen ikke give klageren medhold, sendes kla-gen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen til Sundhedsvæsenets Pati-entklagenævn.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den {1. december 2008}.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1119 af 10. november 2006 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den