Forside » Sådan søger du erstatning » Behandlingsskader

Hjælp til at søge erstatning

Du har flere muligheder for at få personlig hjælp til at søge erstatning - også gratis rådgivning. Læs om mulighederne for at få hjælp.

 

 

 


Læs mere

 

 

 

Patientforsikringens hjemmeside

 

www.patientforsikringen.dk

 

 

Lovstof fra Retsinformation

Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.  


Erstatning for behandlingsskader

 

Vil du søge erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje, skal du sende en ansøgning til Patientforsikringen.

 

Du kan også søge erstatning for lægemiddelskader hos Patientforsikringen. Reglerne er dog noget anderledes. Læs derfor vores side Erstatning for lægemiddelskader, hvis du ønsker den form for erstatning.

 

Ønsker du at gøre en sundhedsperson ansvarlig for skaden, skal du klage til andre instanser. Læs vores side: Sådan klager du.

 

Læs mere om:

Hvornår kan du søge erstatning?

Hvad kan du få erstattet?

Hvad kan du ikke søge erstatning for?

Er der tidsfrister for at søge erstatning?

Hvem kan søge erstatning?

Hvordan søger du erstatning?

Hvad er de mulige resultater af din ansøgning om erstatning?

Hvor mange får medhold?

Er der faldgruber undervejs?

Kan du anke en afgørelse?

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

 

 

Hvornår kan du søge erstatning?

Har du fået en skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje, har du mulighed for at søge erstatning hos Patientforsikringen.

 

Du skal være opmærksom på, at antallet af områder, Patientforsikringen dækker, blev udvidet pr. 1. januar 2004. Der er derfor forskel på, hvad Patientforsikringen dækker alt efter, om skaden er sket før eller efter den 1. januar 2004.

 

Er skaden opstået før den 1. januar 2004, dækker forsikringen kun fysiske skader sket:

 

På offentlige sygehuse og visse private sygehuse
I forbindelse med behandling i ambulance
Ved donation af f.eks. blod eller organer
Under deltagelse i medicinske forsøg.

 

Er skaden opstået efter den 1. januar 2004, dækker forsikringen både fysiske og psykiske skader sket:

 

På offentlige og private sygehuse
I forbindelse med behandling i ambulance eller på skadestedet
Ved donation af f.eks. blod eller organer
Under deltagelse i medicinske forsøg
Inden for de kommunale sundhedsordninger, som omfatter sundhedsordninger for børn og unge, hjemmeplejerskeordninger og omsorgspleje.

Hos følgende autoriserede, privatpraktiserende sundhedspersoner:

Til top

Hvad kan du få erstattet?

Patientforsikringen kan erstatte eller godtgøre:

 

Helbredelsesudgifter og andet tab
Svie og smerte
Tab af erhvervsevne (gælder også hjemmearbejdende, børn og studerende)
Tabt arbejdsfortjeneste
Varige mén.

 

Dør patienten som følge af skaden, kan Patientforsikringen give erstatning for tab af forsøger og udgifter til begravelse til den afdødes ægtefælle, samlever og børn. I stedet for begravelsesudgifter kan den efterladte ægtefælle eller samlever få udbetalt et engangsbeløb.

 

Men du kan kun få udbetalt erstatning, hvis erstatningssummen for din skade overstiger 10.000 kr.

 

Du skal også være opmærksom på, at du ved tab af erhvervsevne på 50% eller derover kan få din ATP-opsparing udbetalt ved at henvende dig til ATP.

Til top

 

Hvad kan du ikke søge erstatning for?

Du kan ikke få erstatning for en skade, der skyldes den sygdom eller ulykke, du oprindeligt blev behandlet for. Du kan heller ikke få erstatning, fordi resultatet af behandlingen ikke har levet op til dine forventninger.

 

Patientforsikringen dækker desuden ikke tandskader opstået hos privatpraktiserende tandlæger, amtstandplejen, de kommunale tandplejeordninger og universiteternes tandlægeskoler. Læs vores side: Erstatning for tandskader. Læg dog mærke til, at Patientforsikringen behandler tandskader opstået på et sygehus eller hos en tandtekniker.

 

Du skal også være opmærksom på, at Patientforsikringen aldrig udtaler kritik af en sundhedsperson. Hvis du ønsker, at gøre en sundhedsperson ansvarlig for skaden, skal du klage til andre instanser. Ønsker du derfor både at søge erstatning og gøre en sundhedsperson ansvarlig, skal du henvende dig til både Patientforsikringen og en klageinstans. Læs: Sådan klager du.

 

Patientforsikringen og klageinstanserne arbejder uafhængigt af hinanden og ud fra forskellige regelsæt. Du kan derfor godt få medhold det ene sted, men afslag det andet.

Til top

 

Er der tidsfrister for at søge erstatning?

Du kan søge erstatning for behandlingsskader hos Patientforsikringen inden for 3 år fra det tidspunkt, du har fået kendskab til skaden. Dog senest 10 år efter, at skaden faktisk er sket. Kun skader over 10.000 kr behandles, dette gælder dog ikke for bloddonorer. 

 Til top

 

Hvem kan søge erstatning?

Har du fået en skade, kan du selv søge erstatning. Men ved fuldmagt kan du også lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat søge erstatning på dine vegne.

 

Det kan også være en sundhedsperson, som sender erstatningsansøgningen for dig. 10% af henvendelserne til Patientforsikringen kommer i dag direkte fra sundhedspersoner, som hjælper en patient med at få erstatning. Sundhedspersoner har faktisk pligt til at informere patienter om mulighederne for erstatning, hvis de bliver bekendt med en skade, der måske kan give erstatning.

 

Har en patient mistet livet - muligvis på grund af skaden - kan de nærmeste pårørende søge erstatning.

Til top

 

Hvordan søger du erstatning?

Du skriver en ansøgning om erstatning ved at udfylde et anmeldelsesskema. Download det her som pdf-fil eller som word-fil.

 

På anmeldelsesskemaet skriver du:

 

Hvorfor du oprindeligt blev indlagt/behandlet/undersøgt
Hvilken sygdom eller skade, du oprindeligt blev behandlet for
Hvilken skade, du søger erstatning for
Hvordan og hvornår skaden skete
Hvor i sundhedsvæsenet, skaden skete
Om skaden er behandlet
Om du fortsat har gener efter skaden
Om du fortsat bliver behandlet for disse gener
Om du har haft indkomsttab som følge af skaden.

 

Hvis en anden klager på dine vegne, indeholder skemaet også en fuldmagt, du som den erstatningsberettigede patient skal udfylde.

 

Er der ikke plads nok på skemaet, kan du supplere anmeldelsen med et brev. Du kan også vedlægge forskellige bilag som f.eks. journalsider, laboratorieresultater o.s.v. for at dokumentere dine oplysninger. Men du behøver det ikke.

 

Du kan bruge helt almindelige ord og et helt almindeligt sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener, er vigtigst. Du kan også gøre brevet mere overskueligt ved at sætte ting op i punkter/afsnit.

 

Send ansøgningen til:

 

Patientforsikringen

Nytorv 5

1450 København K

 

Du skal være opmærksom på, at du godt kan søge erstatning hos både Patientforsikringen og en eventuel privat ulykkesforsikring.

Til top

 

Hvad er de mulige resultater af din ansøgning om erstatning?

Dækker Patientforsikringen din skade, kan du få erstatning, hvis Patientforsikringen vurderer, det er sandsynligt, at skaden:

 

Kunne være undgået ved en bedre behandling
Skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber m.v.

Kunne være undgået ved at benytte en anden lige så effektiv teknik eller behandlingsmetode

Er så alvorlig og sjælden, at skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør tåle set i forhold til den sygdom, der var årsag til den oprindelige behandling.

 

Har du været donor eller forsøgsperson, kan du få erstatning for alle skader, hvis blot behandlingen er skyld i skaden.

 

Kommer du til skade ved en ulykke på et sygehus - f.eks. ved at falde på et glat gulv - kan du desuden få erstatning, hvis sygehuset har begået fejl.

 

Når Patientforsikringen har vurderet din ansøgning, får du besked, om du er berettiget til erstatning eller ej. Er du berettiget til erstatning, fortsætter Patientforsikringen sagsbehandlingen for at beregne størrelsen på din erstatning.

 

Patientforsikringen beregner erstatningen efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Lovens regler er meget komplicerede. Hovedreglen er, at erstatningens størrelse afhænger af, hvor stor skade der er sket.

 

Det er meget vigtigt, at du husker at gemme alle regninger undervejs. En eventuel erstatning kan afhænge af, om du kan dokumentere udgifter til f.eks. behandling, medicin, hjælpemidler og transport.

 

Sagsbehandlingstiden varierer, men du skal nok regne med cirka et halvt år. Du skal desuden vide, at erstatningen måske bliver udbetalt i flere omgange. Det er nemlig ikke altid muligt at vurdere skadens omfang og betydning for f.eks. erhvervsevnen med det samme.

 

Med undtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er alle udbetalinger fra Patientforsikringen skattefrie.

Til top

 

Hvor mange får medhold?

I gennemsnit får ca. 4 ud af 10 medhold i deres ansøgning om erstatning. Men mange erstatningsbeløb er ret små.

Til top

 

Er der faldgruber undervejs?

Mange ting kan gå galt i Patientforsikringens sagsbehandling:

 

Patientforsikringen kan f.eks. misforstå dele af din ansøgning. Der kan også være fejl i f.eks. sygehusets beskrivelse af hændelsesforløbet. Det gælder derfor om at reagere, hvis du opdager fejl i de beskrivelser, du får tilsendt fra Patientforsikringen undervejs.

 

Får du hjælp af en sundhedsperson til at søge erstatning, og indsender denne person anmeldelsen for dig, er det samtidig fornuftigt selv at sende et brev til Patientforsikringen for med egne ord at beskrive, hvad der er sket. Der er nogle gange tendens til, at sundhedspersoners beskrivelse af hændelsesforløbet bagatelliserer fejlene, endda selv om de gerne vil hjælpe.

 

Patientforsikringen har desuden den praksis, at de ikke svarer på breve, du indsender - bortset fra det første brev. Du må derfor forsøge at komme igennem på telefonen og høre, om de har modtaget eventuelle senere breve.

Til top

 

Kan du anke en afgørelse?

Ja, du kan inden for 3 måneder anke afgørelsen til Patientskadeankenævnet. Enten fordi du har fået afslag, eller fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse.

 

Amtet/sygehuset/den praktiserende læge m.v. kan også anke afgørelsen.

 

Cirka 20% af de ankede afgørelser, omgør Patientskadeankenævnet - langt de fleste til patientens fordel.

 

Send din klage over afgørelsen til:

 

Patientskadeankenævnet

Vimmelskaftet 43, 2.

1161 København K

Tlf. 33 69 00 44

 

www.psan.dk

Til top

 

Hvad mener Patientforeningen Danmark?

Mange af de regler, Patientforsikringen udregner erstatning efter, mener vi er urimeligt hårde for patienterne.

 

Patientforsikringen har en kritisabel praksis med at henføre mange skader til en alvorlig grundsygdom, også selv om skaden intet har med grundsygdommen at gøre. Det betyder, at patienter med en alvorlig grundlidelse (som kræft og hjertesygdomme) ofte må tåle en ualmindelig hård behandling uden at være berettiget til erstatning.

 

Patientforsikringen har også en tendens til at sætte f.eks. méngraden for lavt.

 

I begge tilfælde kan det nogle gange betale sig at anke afgørelsen.

Til top

 

 

 


KORT FORTALT

 

 

Patientforsikringen

kan udbetale erstatning for behandlingsskader og lægemiddelskader. Men reglerne er forskellige.

 

Her kan du derfor kun læse om erstatning for behandlings­skader. Læs ellers vores side: Erstatning for lægemiddelskader.

 

 


Før du søger erstatning

 

Du kan søge erstatning, hvis du har fået en skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje.

 

Er skaden sket før den 1. januar 2004, dækker forsikringen kun fysiske skader sket ved:
Er skaden sket efter den 1. januar 2004, dækker forsikringen både fysiske og psykiske skader sket ved/hos:

 

Du kan få erstatning for:

 

Helbredelsesudgifter og andet tab
Svie og smerte
Tab af erhvervsevne
Tab af forsøger
Tabt arbejdsfortjeneste
Udgifter til begravelse
Varige mén

 

Men kun hvis erstatningen overstiger 10.000 kr.

 

 

Du kan ikke søge erstatning for:

 

En skade, der skyldes den sygdom eller ulykke, du oprindeligt blev behandlet for.

 

En tandskade, der er sket hos bl.a. en privatpraktiserende tandlæge eller i de kommunale tandplejeordninger. Læs, hvad du så gør.

 

Du kan heller ikke søge erstat­ning for at gøre en sundheds­per­son ansvarlig for skaden. I så fald skal du klage til andre instanser. Læs: Sådan klager du.

 

Ønsker du både at søge erstatning og klage, skal du både henvende dig til Patientforsik­ringen og en klageinstans.

 

 

Fristen for at søge erstatning er 5 år fra, du har fået kendskab til skaden. Der må dog max gå 10 år, fra skaden faktisk er sket.

 

 

Hvem kan søge erstatning?

Du kan selv søge erstatning eller ved fuldmagt lade en anden gøre det for dig.

 

Nogen gange kan en sundhedsperson også sende ansøgningen for dig.

 

De nærmeste pårørende kan søge erstatning, hvis patienten er død.

 

 


Sådan søger du erstatning

 

Udfyld anmeldelsesskemaet fra Patientforsikringen. Download det her som pdf-fil eller som word-fil.

 

 

Husk fuldmagten på skemaet, hvis en anden skal søge erstatning på dine vegne.

 

 

Du kan supplere med et brev og relevante bilag.

 

 

Send ansøgningen til:

 

Patientforsikringen

Nytorv 5

1450 København K

Tlf. 33 12 43 43

 

 

Du kan godt samtidig søge erstatning fra en privat ulykkesforsikring.

 

 


Resultater af din ansøgning


 

Patientforsikringen vurderer, om du er berettiget til at få erstatning eller ej. Det får du besked om.

 

Derefter beregner Patientforsikringen størrelsen på din erstatning.

 

 

Husk at gem alle regninger undervejs. Din erstatning kan afhænge af, om du kan dokumentere eventuelle udgifter.

 

 

Udbetalingerne er skattefrie, dog ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

40% får medhold i, at de er berettiget til erstatning.

 

 


Ankemuligheder

 

Du kan anke afgørelsen til Patientskadenævnet inden for 3 måneder. Enten fordi du har fået afslag, eller fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse.

 

 

Patientskadenævnet omgør ca. 20% af de ankede afgørelser.