Forside » Spørgsmål og svar » Regler for patientens tilføjelser til journalen
Vedtægter.

 

 

(Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18.04.04)

 

                      §1 Foreningens navn og hjemsted

1)      Foreningens navn er Patientforeningen Danmark og hjemstedet er København.

 

§2 Formål

1)      Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til det danske sundhedssystem ved:

2)      at formidle oplysninger om og bistå medlemmerne i anvendelse af sundhedssystemet

3)      at medvirke til at oplyse om forholdene i sundhedssystemet.

4)      at medvirke til forbedringer i dette, herunder deltage i debat om udviklingen.

5)      at bistå de enkelte medlemmer med råd og vejledning i sager mod sundhedssektoren.

 

§3 Medlemmer

1)      Enhver, der har interesse i at fremme foreningens formål kan blive medlem.

 

§4 Generalforsamlingen

1)      Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af foreningens medlemmer.

2)      Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

3)      Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens beretning, regnskabet for foregående kalenderår, forslag til fremtidig virksomhed, evt. budget for indeværende kalenderår samt kontingentets størrelse.

 

§5 Indkaldelse til generalforsamlingen

1)      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted herfor.

2)      Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14. dages varsel.

3)      Indkaldelse skal indeholde dagsorden med evt. forslag til generalforsamlingen.

4)      Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. marts i det pågældende år.

5)      Ved afstemning på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem én stemme.

6)      Manglende kontingentbetaling medfører tab af stemmeret på foreningens generalforsamling.

 

§6 Dagsorden

1)      Den faste dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1)      Valg af dirigent.

2)      Valg af stemmetællere.

3)      Formandens beretning.

4)      Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt budget for næste års regnskab.

5)      Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

6)      Valg af revisorer og suppleanter.

7)      Indkomne forslag.

8)      Eventuelt.

 

2)      Bortset fra bestemmelserne i §14 og §15, træffes beslutningerne på generalforsamlingen med simpelt flertal.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

1)      Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske, såfremt bestyrelsen med simpelt flertal bestemmer dette, eller 25% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom.

2)      I så tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 21 dage efter bestyrelsens beslutning, eller medlemmernes fremsatte ønske herom.

3)      Indkaldelse finder sted på samme måde, som gældende for ordinær generalforsamling.

 

§8 Bestyrelsen

1)      Foreningen ledes af en bestyrelse.

2)      Bestyrelsen tegnes af formanden. Formand og kasserer må ikke være den samme.

3)      Bestyrelsen er foreningens øverste administrative og økonomiske myndighed mellem generalforsamlingerne.

4)      Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører, der under bestyrelsens tilsyn varetager de ekspeditionsmæssige daglige opgaver, herunder administration af foreningens økonomi og bogføring.

5)      Bestyrelsen kan meddele en ansat forretningsfører prokura.

6)      Bestyrelsen kan ansætte advokater til at varetage foreningens diverse juridiske opgaver og forpligtelser.

7)      Honorarer, rejseomkostninger m.v. til forretningsfører og medlemmer af bestyrelsen, skal godkendes af bestyrelsen.

8)      Sekretæren skal føre protokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

9)      Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens økonomi.

 

§9 Valg

1)      Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

2)      Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

3)      4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

4)      Der vælges 3 suppleanter, 2 suppleanter på ulige år og 1 supplant på lige år.

5)      Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 1 revisor på ulige år og 1 revisor på lige år. Revisorsuppleant vælges hvert år.

6)      Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

7)      Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår inden valgperiodens udløb, vælges supplerende medlemmer på den førstkommende generalforsamling.

 

§10 Eksklusion

1)      Ethvert medlem af foreningen eller dens styrende organ, kan til enhver tid ekskluderes, hvis medlemmet skader eller modarbejder foreningens interesser, såfremt et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§11 Regnskab

1)  Kassereren fører regnskab over foreningens 

      indtægter og udgifter.

2)      Foreningens midler indsættes på en giro- eller bankkonto.

3)      Kontantbeholdningen må ikke overstige kr.3000,00.

4)      Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§12 Årsregnskab og revision

1)      Forretningsføreren eller kassereren udarbejder, eventuelt i samarbejde med en professionel revisor, et årsregnskab, en regnskabsmæssig beretning og et budget for næste regnskabsår.

2)      Årsregnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§13 Medlemsblad

1)      For at formidle oplysninger til medlemmerne, jf. §2 stk. 2 vil foreningen så vidt muligt udsende et medlemsblad hvert kvartal.

 

§14 Vedtægtsændringer

       1)  Ændringer i foreningens vedtægter kan ske,                 såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en

            generalforsamling stemmer herfor.

 

                      §15 Foreningens opløsning

1)  Opløsningen af foreningen kan ske med 2/3             flertal som nævnt i §14 på 2 efter hinanden   

      afholdte generalforsamlinger, idet begge disse       indkaldes med et varsel som nævnt i §5.

2)      Bestyrelsen skal inden opløsningen foranledige, at foreningens midler først anvendes til indfrielse af foreningens forpligtelser, hvorefter et eventuelt overskydende beløb anvendes til formål, der er beslægtet med foreningens.